Avís legal i política de privacitat

Política de privacitat

Aquest portal web té per objecte facilitar el coneixement i l’accés als productes i serveis oferts i prestats per ADECAT. El seu contingut es propietat d’ADECAT per la qual cosa, la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol altres tipus de comunicació de la informació que aquest recull haurà de ser autoritzat per escrit per ADECAT.

ADECAT es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts d’aquest portal en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Tanmateix, ADECAT es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la seva configuració o presentació, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés al web d’ADECAT com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix es d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responent ADECAT de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. ADECAT no garanteix que la informació, text, gràfics, enllaços o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complerts, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altre índole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directa o indirectament, a través del seu web. El fet de que en el web d’ADECAT es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part d’ADECAT. ADECAT exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la red Internet i no assumeix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, l’informem de que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen a aquest web són necessaris per formalitzar relacions entre les parts i seran incorporats, juntament amb els que poguessin obtenir-se al llarg de la duració de la mateixa, als fitxers automatitzats d’ADECAT. Si l’interessat no consentís la inclusió i tractament de les seves dades en els fitxers automatitzats abans indicats, la prestació del servei i la operació no podran efectuar-se. L’interessat accepta que les seves dades pugui ser utilitzades i cedides a Entitats, Empreses o Institucions col·laboradores per a complir les finalitat relacionades amb aquesta relació, per promocionar béns i serveis propis o concertats, i remetre informació de productes complementaris oferts pel Grup o altres entitats amb les que hagués establert convenis de col·laboració. L’interessat té la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els terminis establers per la Llei, dirigint-se al Responsable del Fitxer de Dades d’ADECAT. L’acceptació per a que puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme als que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

ADECAT. adecat@adecat.org

© Copyright 2014 ADECAT